Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Fotografie Gaby, gevestigd in gemeente Guigoven. 

Definities

• Fotografie Gaby: opdrachtnemer
• Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze Algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.
• Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Fotografie Gaby en de opdrachtgever. 

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Fotografie Gaby en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. Door ondertekening van een overeenkomst met de opdrachtnemer verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. 

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Fotografie Gaby, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken. 

4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Fotografie Gaby en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. 

5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Fotografie Gaby zijn overeengekomen. 

Artikel 2: Offertes 

1. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. 

2. Elke volgende offerte vervangt de eerdere. 

3. Wijzigingen in de wetgeving kunnen leiden tot aanpassing van offertes en overeenkomsten. De overeenkomst zal in dat geval in overleg worden gewijzigd. 

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst 

1. De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 

2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien de opdrachtgever is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte (onjuiste en/ of onvolledige) gegevens. 

3. De opdrachtnemer valt, behoudens waar nadrukkelijk anders wordt overeengekomen, niet financieel aansprakelijk te worden gehouden voor het niet tijdig opleveren van de software/producten. 

4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan de opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

Artikel 4: Totstandkoming en duur overeenkomst 

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. 

2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. 

Artikel 5: Ontbinding van de overeenkomst 

1. Fotografie Gaby en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen. 

2. Zowel Fotografie Gaby als de Opdrachtgever kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, opzeggen. 

3. Wanneer de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet is de opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd het recht om een schadevergoeding te vorderen. 

4. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen. 

Artikel 6: Honorarium 

1. Het Honorarium en/of tarieven is in euro's uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. 

2. Het Honorarium is exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven (reiskosten bedragen € 0,35 per km). 

3. Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, worden de kosten vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Fotografie Gaby. 

Artikel 7: Facturatie en betalingen 

1. Fotografie Gaby en de Opdrachtgever kunnen bij tot stand komen van de overeenkomst een vast tarief overeenkomen. 

2. Indien geen vast tarief wordt overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het tarief zal worden berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 

3. Fotografie Gaby is gerechtigd tot het verhogen van het (gebruikelijke) uurtarief. 

4. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 werkdagen na factuurdatum te geschieden, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 

5 . Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten elke 2 weken in rekening worden gebracht. 

6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 

7. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. 

Artikel 8: Incassokosten 

1. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd. 

2. De Opdrachtnemer zal dan nogmaals het openstaande factuurbedrag + € 15,00 aanmaningskosten toesturen. Indien de Opdrachtgever nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval de opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 9: Overmacht 

1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Fotografie Gaby geen invloed kan uitoefenen en waardoor Fotografie Gaby niet in staat is de verplichtingen na te komen. 

2. Fotografie Gaby heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen. 

3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Fotografie Gaby opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de Fotografie Gaby niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn.

4. Indien Fotografie Gaby ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Fotografie Gaby gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst. 

Artikel 10: Aansprakelijkheid 

1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Fotografie Gaby is slechts aansprakelijk voor eigen gemaakte directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet. 

2. Fotografie Gaby is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever. 

3. De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Fotografie Gaby aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Fotografie Gaby te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade. 

4. Indien Fotografie Gaby aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
 A. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering (indien aanwezig) wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 B. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 C. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 4 B van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 2 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 2 maanden verschuldigde bedrag.
 D. Fotografie Gaby is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. 

Artikel 11: Geheimhouding 

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld van de opdrachtgever. 

Artikel 12: Intellectueel eigendom 

1. Fotografie Gaby behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. 

2. Fotografie Gaby behoudt het recht door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis aan derden wordt gebracht. 

Artikel 13: Portretrecht 

1. Het portretrecht ligt bij de Opdrachtgever. De Opdrachtgever geeft door het aanvaarden van de Overeenkomst, aldus de Algemene Voorwaarden toestemming aan Fotografie Gaby om haar/zijn werken te gebruiken voor haar portfolio, sociale media, reclame en op de website. 

2. Indien de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen openbaarmaking van de werken dient de dit schriftelijk aan Fotografie Gaby aan te geven. 

Artikel 14: Klachttermijn 

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever uiterlijk binnen 8 dagen na publicatie of oplevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld aan de opdrachtnemer. 

2. De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 14. 

Artikel 15: Toepasselijk recht 

Op elke overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing.